உங்கள் விளம்பரம் இலவசமாக  இடம்பெற வேண்டுமா ? அழைக்கவும்...

989 400 9818

         DOWNLOAD ANDROID APPS  

.•*°*•.✰*°¨°º•. CARTOMANTE YORUBA' .•*°*•.✰*°¨°º•.

India
Published 2 months ago
ID #108
1 - 4 of 4
Check with seller
Transaction: Sell
.•*°*•.✰*°¨°º•. CARTOMANTE YORUBA' .•*°*•.✰*°¨°º•.
India,
Published 2 months ago

Description

Offro la possibilità di svolgere un consulto di Cartomanzia con una semplice telefonata al numero di cellulare che visualizzate nella foto in allegato a questo annuncio. 30 minuti di tempo per rispondere alle tue domande su Amore, Famiglia, Fortuna, Lavoro, Affari, Denaro, ecc... Disponibilità quotidiana tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21. Il consulto viene svolto a fronte di una ricarica TIM o ricarica PostePay lasciata come offerta libera. Chiamare per ricevere maggiori informazioni circa le modalità del consulto. Cartomante Yoruba'.

Additional information

Website: http://www.cartomante-yoruba.blogspot.com
Vote
Result 0 votes

Youtube video

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

 

Best Deal

  cartomante yoruba
  Unregistered user
  Allowed extensions: png,gif,jpg,jpeg.
  Maximum size: 2Mb.

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment...
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  Add new comment
  Check with seller
  Best Deal 0000xxxx

  Seller's info

  cartomante yoruba
  Unregistered user

  Listing location

  India
  Bergamo